Als onderdeel van de universele Gemeente van Jezus Christus, wil de Pinkstergemeente Filadelfia trouw zijn aan Jezus Christus en aan zijn Woord. Wij mogen Hem kennen als onze Verlosser en onze Heer en wij geloven en belijden dat Hij de enige en waarachtige God is. God is realiteit! En wat zo geweldig is: Ieder mens kan een persoonlijke relatie met God hebben. Wij weten dit uit ervaring. Wij ervaren Hem elke dag in ons leven. Ons streven is om met alles wat wij zeggen en doen rekening te houden met de Heer Jezus Christus als onze God, onze enige Heer, die wij lief (mogen) hebben boven alles. Hij is echt geweldig en Hij is het meer dan alles waard dat wij Hem liefhebben en Hem dienen en eren. Hij is God die Mens geworden is en als Zoon van God heeft Hij het mogelijk gemaakt dat ieder mens een persoonlijke relatie met God kan hebben. Hoe? Doordat Hij met zijn Heilige Geest in ons is komen wonen en door zijn Geest die in ons woont wil Hij ons elke dag leiden. Dat is niet alleen voor ons weggelegd, maar voor elke mens die de Heer Jezus Christus accepteert als zijn of haar Heer en Heiland.

Hij is realiteit en Hij houdt van alle mensen en iedereen wordt door Hem uitgenodigd om een levende relatie met Hem te hebben en God te mogen leren kennen: Niet als Rechter, maar als Vader. Daarom zijn wij druk doende om deze fantastische boodschap aan  iedereen die het maar wil horen (en wellicht nog nooit gehoord heeft) door te geven. In de eerste plaats door onze eigen ervaringen te delen, maar ook door als lokale gemeente op allerlei verschillende manieren met mensen uit onze buurt in contact te komen en aan hun de liefde en kracht van God te laten zien en ervaren door onder andere daar waar mogelijk, aandacht en zorg te geven.

Ons doel daarbij is om de mensen die (nog) niet weten wat het evangelie van het Koninkrijk van God en haar kracht inhoudt, daarvan te vertellen in de hoop dat zij onze boodschap op zichzelf gaan toepassen en dat zij door het geloof in Jezus Christus samen met ons God als hun Vader gaan eren en dienen in de wetenschap: Ik ben nu een kind van God geworden.

Daarnaast willen wij als gemeenschap van gelovigen functioneren door elkaar op te bouwen, te onderwijzen en aan te sporen in het geloof in Jezus Christus. In overeenstemming met Galaten hoofdstuk 6 vers 10 doen wij er zoveel als mogelijk aan om op elkaar te letten en voor elkaar zorg te dragen in goede, maar ook in zware tijden.  Wij streven ernaar de onderlinge liefde te versterken en bieden, voor zover het in ons vermogen ligt, zorg en aandacht bij hulpvragen in de gemeente.

Wekelijks hoogtepunt is onze eredienst op zondag. Iedereen is welkom. Iedere zondagochtend gaan de deuren open om 9:15 uur. De eredienst begint om 10:00 uur. “God troont op de lofzangen van zijn volk” zegt de bijbel en wij beginnen onze eredienst daarom altijd met lofprijs- en aanbiddingsliederen. Daar nemen wij echt de tijd voor. Wij zingen voornamelijk liederen uit de Opwekkingsbundel, maar voor de oudere gemeenteleden zingen wij ook regelmatig nog oude liederen uit Johannes de Heer en Glorieklokken. Wij zijn blij met de jonge mensen in de gemeente die, naast dat zij de Heer Jezus dienen, ook een muziekinstrument beheersen. Tijdens onze zangdiensten worden wij begeleid door verschillende enthousiaste muzikanten. Onze baby’s en kinderen tot 12 jaar zijn bij de eerste liederen aanwezig en gaan daarna naar hun eigen kinderdiensten. Jezus Christus, de Zoon van God, staat in onze prediking centraal alsmede  de praktische uitwerking daarvan in ons eigen leven. Op basis van het onderwijs van de apostel Paulus en binnen de door hem vermelde grenzen, wordt ruimte geboden aan de verschillende uitingen van Gods Geest. Iedere eerste zondag van de maand vieren wij avondmaal. Iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn of haar persoonlijke Verlosser en Heer en die is gedoopt, is uitgenodigd aan het avondmaal.

Maar ook buiten de eigen gemeente willen wij “kerk zijn voor de buurt”.  Daarvoor initiëren wij allerlei projecten met als bijkomend doel de gemeenteleden in het algemeen en de jongeren in het bijzonder te activeren.

Wij zoeken actief naar samenwerking met andere werkers in het Evangelie, hebben speciale aandacht voor zendingsprojecten en creëren ruimte voor roeping voor de zending. Wij  bevorderen en ondersteunen waar mogelijk gemeentestichting waar geen plaats was/is voor het Evangelie.

Wij willen een goed rentmeester zijn. Het financieel beheer, zowel ten aanzien van de inkomsten als de uitgaven, is transparant en controleerbaar.

Verder hebben wij een prachtig kerkgebouw op een plaats die God ons heeft aangewezen. Wij dragen zorg voor dit gebouw waarin de gemeentesamenkomsten en –activiteiten plaatsvinden.