De Bijbel in 10 minuten

Het begin van de bijbel is natuurlijk bij veel mensen bekend. “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. God schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens. En die schepping was perfect, volmaakt. Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben. Omdat God de mens als vriend wilde en niet als robot had Hij hen de mogelijkheid gegeven om niet te doen wat Hij zei. De mens mocht namelijk alles doen, behalve van de boom van Kennis van Goed en Kwaad eten. Als zij dit zouden doen zouden zij sterven. De geschiedenis met de slang die Eva verleidde om toch daarvan te eten is ook bij veel mensen bekend. De mens at toch van de boom en gaf daarmee aan niet bij God te willen blijven, maar hun eigen weg te gaan. Het gevolg van deze ongehoorzaamheid of zondeval was dat de mens zijn onsterfelijkheid verloor en dat de aarde vervloekt werd (Genesis, hoofdstuk 3 vers 17). Hierdoor kwamen er ziekte, dood, strijd en allerlei andere vervelende dingen. De aarde en alles wat daarop leefde was niet meer perfect. Dit lijkt heel moeilijk te begrijpen, maar een voorbeeld kan dit begrijpelijk maken. De schepping zou je kunnen vergelijken met een groot computerprogramma. Op het moment dat er ergens in het programma een fout ontstaat treden er, als gevolg van die eerste fout, overal in het programma fouten op. Zo was het ook met de zonde. Het programma was goed, maar door de zondeval ontstonden er overal fouten.
Meteen nadat dit gebeurde deed God de belofte iemand te geven die dit weer zou herstellen, goed zou maken.

Dan gaat de geschiedenis verder. Adam en Eva krijgen kinderen en die krijgen kinderen en langzaam maar zeker wordt de aarde bewoond met mensen. Maar alle mensen zondigden en voor God waren zij daarom allemaal zondaren. De relatie die de mens heeft met God wordt hierdoor sterk bemoeilijkt. God, die heilig is, kan namelijk geen zonde verdragen. Hoe beter men leefde volgens de regels die God had gegeven, hoe minder men zondigde en hoe beter de relatie met God kon zijn. Maar ook door steeds weer offers te brengen, waarbij de schuld van de mensen op het offerdier werd overgebracht was het mogelijk om de zonde uit de weg te ruimen en een relatie met God te houden.
Maar de mensen waren niet erg geïnteresseerd in God en de relatie tussen God en de mens verslechtert en uiteindelijk is het zo erg dat God spijt krijgt dat hij de mens gemaakt heeft (Genesis hoofdstuk 6 vers 5). Er is nog maar één iemand over die rechtvaardig en onberispelijk is namelijk: Noach. God besluit om de mens uit te roeien en slechts met Noach en zijn gezin opnieuw te beginnen. Door een enorme overstroming, de bekende zondvloed, wordt de aarde verwoest en krijgt de mens een nieuwe kans. Na deze zondvloed belooft God nooit meer zoiets te zullen doen. (Genesis, hoofdstuk 8 vers 8)
Ook Noach krijgt weer veel nakomelingen en na verloop van tijd keren ook deze zich weer tegen God.

God sluit een verbond
Dan besluit God een deel van de mensheid af te zonderen van de rest om speciaal daarmee verder te gaan en zichzelf via dit volk aan de wereld te laten zien.
Hij roept dan een man, Abram, op om Hem te volgen en  sluit een verbond met Abram en belooft daarbij dat Hij voor altijd de God van de nakomelingen van Abram zou zijn. Uit Abraham kwam het volk Israël voort en daar gaat de bijbel over verder.
Israël maakt veel ellende mee, maar ook veel goede tijden en God blijft zich altijd, zoals Hij beloofd had, met dit volk bemoeien. Door de hele geschiedenis van Israël blijft de zonde een rol spelen. Voortdurend keert het volk zich weer tegen God en komen ze daarna, na een hoop ellende, weer bij Hem terug.
God stuurt een heleboel profeten. Deze profeten hadden als taak het volk weer terug bij God te laten komen door ze in te laten zien dat ze fout bezig waren.
Veel van wat deze profeten hebben gedaan en ook veel van wat zij namens God gezegd hebben wordt beschreven in de bijbel. In veel van de profetieën wordt de belofte van God herhaald dat er iemand zou komen die alles weer Heel zou maken en die de problemen, die veroorzaakt waren door de zonde zou kunnen oplossen. De Israëlieten keken allemaal uit naar deze ‘Messias’, die volgens de profeten hun Koning zou worden.
Volgens de voorzeggingen zou Hij het volk redden van hun zonden. Vandaar ook dat Hij, wanneer hij dan uiteindelijk geboren wordt, de naam Jezus krijgt, wat betekent: God redt.

Nieuw tijdperk, Jezus: nieuwe testament, een nieuw verbond…..
Door heel de bijbel is Jezus de rode draad om wie het eigenlijk gaat.
Bij het allereerste begin veroorzaakte de zonde overal in het programma fouten en de mens slaagde er maar niet in om bij God te blijven. De oorzaak van de verstoorde relatie tussen God en de mensen, de zonde, leek maar niet weg te gaan.
Dan voorzeggen de profeten dat er Iemand zou komen om dit probleem, de zonde, op te lossen. Deze persoon is dan ook zó belangrijk dat zijn levensverhaal in de bijbel wel vier keer beschreven wordt.
De oorzaak van het probleem was dus de zonde. Om de oorzaak, dit probleem, op te kunnen lossen mocht deze persoon, deze Mens, zelf geen onderdeel van het probleem zijn en moest Hij dus zonder zonde zijn. Deze eis had als gevolg dat alleen God zelf als deze Mens zijn eigen schepping binnen kon gaan om het probleem op te kunnen lossen. God is daarom zelf Mens geworden. Dit betekent dus dat Jezus (de naam van deze bijzondere Mens)  als Mens nooit iets heeft gedaan (gezondigd) waar zijn relatie met God door verstoord zou worden. Jezus was dus onschuldig. Gedurende zijn leven doet Jezus aan ‘symptoombestrijding’. Vele mensen werden door Hem van hun ziekten (een gevolg van de zondeval) genezen. Maar de oorzaak van het probleem, de zonde, was daarmee nog niet weg. Daar was wel iets meer voor nodig.
In het oude testament kon de relatie tussen God en de mens weer hersteld worden door het brengen van een offer. Hiermee laadde de mens zijn zonde als het ware over op een dier dat daarvoor gedood werd. Om permanent met de zonde af te kunnen rekenen moest Jezus worden als zo’n offerdier. En dat is precies wat er gebeurde. Jezus, God’s eigen zoon werd geofferd, geslacht, gedood, net als een offerdier, zijn bloed moest vloeien om zo de zonde van de wereld op zich te nemen en de mensen de kans te geven een onverstoorde relatie met God te krijgen.
Het grote verschil met het offerdier uit het oude testament was dat Jezus opstond uit de dood, dat hij dus weer levend werd. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de zonde verleden tijd was en dat het gevolg van de zonde, de dood, niet meer nodig was.
Het enige wat de mens hoefde te doen om weer bij en met God te kunnen leven was zijn zonde overladen op de Heer Jezus. Hierdoor is de mens verlost van het grote gevolg van de zonde, namelijk de Dood. Deze ontwikkeling in de geschiedenis was en is natuurlijk goed nieuws en daarom heet dit dan ook “het evangelie”, wat “goede boodschap” betekent.
Dit is het begin van het nieuwe testament, het nieuwe verbond en ook het begin van een nieuwe situatie. Niet alleen het volk van God, Israël, mocht gebruik maken van deze daad, maar Jezus was gestorven om de zonde van de hele wereld op zich te nemen.
Het vervolg van de bijbel gaat over de mensen die geloven dat ze door Jezus weer bij God kunnen komen. In het bijbelboek Handelingen worden de belevenissen van de eerste gemeente (die Christenen genoemd werden omdat zij geloofden in Jezus Christus en dat Hij de Messias is die God had beloofd) beschreven. Ondanks vele vervolgingen door onder andere de Romeinen, verspreidt het christelijke geloof zich snel. In vele plaatsen in de klassieke wereld worden kerken gesticht en komen mensen tot geloof in Jezus.
De bijbelboeken die dan volgen zijn vooral brieven die geschreven zijn aan de gemeenten die in de loop van de tijd waren ontstaan.
In deze brieven wordt het evangelie over Jezus uitgelegd. Ook wordt er beschreven hoe je nu, vrij van de zonde, zou moeten en zou kunnen leven.

Het laatste boek van de bijbel, is het boek Openbaring. Dit boek is geschreven door Johannes (zelf een Christen), die een beeld van God kreeg en daarover schrijft. Dit beeld of visioen gaat over het uiteindelijke herstel van wat er aan het begin fout is gegaan. Alle zonden en alles wat zondig is zal worden afgezonderd in de hel, waar God niet is.
En dan zal er een nieuwe schepping komen, een nieuw begin, waar alles eindelijk weer perfect zal zijn en waar geen zonde meer kan zijn. De bijbel eindigt dus in feite waar het begon, namelijk met een perfecte wereld, met dat verschil dat de mensen die er zullen leven zelf gekozen hebben om bij en met God te leven.

Wilt u meer weten, dan kunt u gerust mailen naar info@filadelfia.nl of bezoek onze samenkomsten.